a صفحه اصلی
چهار شنبه 24 مهر 1398October 16, 2019
پرسنل نمونه شهریور ماه سال 1398 گروه هتلهای کوثر
به گزارش پایگاه خبری گروه هتل های کوثر، به پاس خدمات مطلوب و تلاش مستمر برابر اعلام مدیران واحد ها، از هر واحد یک نفر به عنوان پرسنل نمونه ماه برگزیده و مورد تقدیر قرار میگیرد.
پرسنل مشروحه مربوط به پرسنل نمونه شهریور ماه سال 1398 می باشند.


روابط عمومی:
40 42 8830 021
©2018 Kosar Hotel News, All Right Reserved